Entrar


La nova prestació per cessament d'activitat per al treballador autònom

El present quadern pretén realitzar una primera aproximació a la recent publicació de la Llei 32/2010, que tindrà repercussions rellevants en la situació dels treballadors/s'autònoms/es, especialment en una situació de crisi com l'actual.

    Consideracions prèvies
    A qui arriba?
    En què consistix la protecció?
    Què es considera per situació legal de cessament d'activitat?
    Què es considera per situació legal de cessament d'activitat en el cas del TRADE?
    Com s'acredita la situació legal de cessament de l'activitat?
    Com s'acredita la situació legal de cessament de l'activitat en el cas del TRADE?
    Com i quan se sol·licita la prestació?
    Com i quan es cobra?
    Duració de la prestació econòmica.
    Quina és la quantia?
    Com es cotitza?
    Incompatibilitats de la prestació
    Causes de suspensió del dret a la protecció.
    Causes d'extinció del dret a la protecció.
    El cessament d'activitat i les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i paternitat.
    Quines són les obligacions dels treballadors autònoms?
    altres disposicions de la Llei 32/2010

1. Consideracions prèvies

El Congrés ha aprovat la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la que s'establix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.

Ha passat un any des que es presentara la primera proposta, durant el qual les principals associacions del col·lectiu de treballadors per compte propi han fet les seues peticions. Amb elles, han aconseguit importants millores en el text que finalment s'ha aprovat. Per exemple, la possibilitat de capitalitzar tota la prestació per a tornar a iniciar una activitat, l'ampliació del temps màxim de prestació ( dels 6 mesos que es van proposar inicialment, a 12), i la reducció del nombre de mesos necessaris que transcórreguen entre una prestació i una altra, de 18 a 12 mesos.

Esta Llei, que es contemplava com una disposició addicional de l'Estatut del Treball autònom, aprovat fa tres anys, entrarà en vigor el pròxim 6 de novembre i contempla una prestació econòmica directa i temporal a aquells treballadors autònoms i aquelles treballadores autònomes que es vegen obligats a cessar involuntàriament en la seua activitat professional, per la qual cosa en certa manera suposa un nou pas cap a l'equiparació dels drets del treballador assalariat i del treballador per compte propi

Els 540.000 autònoms que actualment cotitzen per accidents de treball i malalties professionals, s'incorporaran a la dita prestació.

La majoria dels experts considera que la clau que determinarà si la prestació funciona de la manera adequada dependrà en gran manera del criteri que s'utilitze per a determinar si la baixa és voluntària o està justificada per la situació econòmica de l'activitat.

Amunt

2. A qui arriba?

El dret a la protecció per cessament d'activitat es reconeixerà als treballadors autònoms en què concórreguen els REQUISITS següents:

    Estar afiliats, en situació d'alta i cobertes les contingències professionals, en el Règim Especial dels Treballadors Per Compte Propi o autònoms, o al Règim Especial dels Treballadors del Mar si és el cas.
    Tindre cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat que establix la Llei i que veurem més avant.
    Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat
    Subscriure el compromís d'activitat a què es referix l'article 231 del Reial Decret Legislatiu 1/1994
    Acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball a través de les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a què puga convocar-li el Servici Públic d'Ocupació de la corresponent Comunitat Autònoma.
    No haver complit l'edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tinguera acreditat el període de cotització requerit per a això.
    Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data del cessament d'activitat no es complira amb este requisit però es tinguera cobert el període mínim de cotització per a tindre dret a la protecció, l'òrgan gestor invitarà el treballador autònom a què, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingresse les quotes degudes, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

Amunt

3. En què consistix la protecció?

El sistema de protecció per cessament d'activitat comprén les prestacions següents:

a) La prestació econòmica per cessament temporal o definitiu, que haurà de ser total en l'activitat econòmica o professional que de forma habitual, personal i directa s'exercira

b) L'abonament de la cotització de Seguretat Social del treballador autònom, per contingències comunes, al règim corresponent. A tals efectes, l'òrgan gestor es farà càrrec de la quota que corresponga durant la percepció de les prestacions econòmiques per cessament d'activitat, a partir del mes immediatament següent al del fet causant del cessament d'activitat.

c) Mesures de formació, orientació professional i promoció de l'activitat emprenedora dels treballadors autònoms beneficiaris del mateix.

Amunt

4. Què es considera per situació legal de cessament d'activitat?

En general, l'existència de motius que provoquen involuntàriament la inviabilitat i/o impossibilitat de prosseguir l'activitat econòmica o professional.

En cas d'establiment obert al públic, s'exigirà el tancament del mateix durant la percepció de la prestació

En concret, es trobaran en situació legal de cessament d'activitat tots aquells treballadors/s'autònoms que cessen en l'exercici de la seua activitat per alguna de les causes següents:

a) Per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l'activitat econòmica o professional. En tot cas, s'entendrà que hi ha estos motius quan concórrega alguna de les situacions següents:

    Unes pèrdues derivades de l'exercici de la seua activitat, en un any complet, superiors al 30% dels ingressos, o superiors al 20% en dos anys consecutius i complets. En cap cas el primer any d'inici de l'activitat computarà a estos efectes.
    Unes execucions judicials tendents al cobrament de deutes reconeguts pels òrgans judicials que comporten, almenys, el 40% dels ingressos de l'activitat del treballador autònom corresponents a l'exercici econòmic immediatament anterior.
    La declaració judicial de concurs que impedisca continuar amb l'activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

b) Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat econòmica o professional.

c) Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que la mateixa constituïsca un requisit per a l'exercici de l'activitat econòmica o professional i no vinga motivada per incompliments contractuals o per la comissió d'infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l'autònom sol·licitant.

d) La violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat de la treballadora autònoma.

e) Per divorci o acord de separació matrimonial, per mitjà de la corresponent resolució judicial, en els supòsits en què l'autònom divorciat o separat exercira funcions d'ajuda familiar en el negoci de la seua excònjuge o de la persona de què s'ha separat, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim de Seguretat Social, i que deixen d'exercir-se a causa de la ruptura o separació matrimonials.

Amunt

5.- Què es considera per situació legal de cessament d'activitat en el cas del TRADE?

Sense perjuí del que establix anteriorment, els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) es trobaran en situació legal de cessament d'activitat quan cessen en la seua activitat per extinció del contracte subscrit amb el client de què depenguen econòmicament, en els casos següents:

    Per la terminació de la duració convinguda en el contracte o conclusió de l'obra o servici.
    Per incompliment contractual greu del client, degudament acreditat.
    Per rescissió de la relació contractual adoptada per causa justificada pel client, d'acord amb el que establix la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.
    Per rescissió de la relació contractual adoptada per causa injustificada pel client, d'acord amb el que establix la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.
    Per mort, incapacitat o jubilació del client, sempre que això impedisca la continuació de l'activitat.

NO es considerarà per al TRADE situació legal de cessament d'activitat:

    Quan cessament o interrompa voluntàriament la seua activitat, excepte en el supòsit d'incompliment contractual greu del client, degudament acreditat
    Quan, després de cessar en la seua relació amb el client i percebre la prestació per cessament d'activitat, torne a contractar amb el mateix client en un termini d'un any, a comptar del moment en què es va extingir la prestació. Si el treballador contracta amb el dit client en el termini assenyalat, haurà de reintegrar la prestació percebuda.

Amunt

6.- Com s'acredita la situació legal de cessament de l'activitat?

Les situacions legals de cessament d'activitat dels treballadors autònoms anteriorment relacionades han d'estar acreditades. Vegem el que establix la Llei per a cada supòsit:

    Els motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, per mitjà d'una declaració jurada del sol·licitant, a qui hauran d'acompanyar-se, en funció del motiu al·legat, els documents de caràcter comptable, professional, fiscal, administratiu o judicial, en els que es farà constar la data de producció dels referits motius.
    La força major, per mitjà de declaració expedida pels òrgans gestors en què s'ubique territorialment el negoci o la indústria afectats per l'esdeveniment causant de força major, a la que s'acompanyarà declaració jurada del sol·licitant del cessament temporal o definitiu de la mencionada activitat. En la dita declaració es farà constar la data de la producció de la força major.
    La pèrdua de la llicència administrativa que va habilitar l'exercici de l'activitat, mitjançant una resolució corresponent.
    La violència de gènere, per la declaració escrita de la sol·licitant d'haver cessat o interromput la seua activitat econòmica o professional, a qui s'adjuntarà l'orde de protecció o, si no n'hi ha, l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis sobre la condició de víctima de violència de gènere. En el cas d'una treballadora autònoma econòmicament dependent, aquella declaració podrà ser substituïda per la comunicació escrita del client de què depenga econòmicament en la que es farà constar el cessament o la interrupció de l'activitat. Tant la declaració com la comunicació han de contindre la data a partir de la qual s'ha produït el cessament o la interrupció.
    El divorci o acord de separació matrimonial, per mitjà de la corresponent resolució judicial, així com la documentació corresponent en què es constate la pèrdua d'exercici de les funcions d'ajuda familiar directa en el negoci, que realitzaven amb anterioritat a la ruptura o separació matrimonials.

Amunt

7.- Com s'acredita la situació legal de cessament de l'activitat en el cas del TRADE?

Sense perjuí de l'anterior, les situacions legals de cessament d'activitat dels treballadors autònoms econòmicament dependents s'acreditaran per:

    La terminació de la duració convinguda en contracte o conclusió de l'obra o servici, per mitjà de la seua comunicació davant del registre corresponent del Servici Públic d'Ocupació amb la documentació que així ho justifique.
    L'incompliment contractual greu del client, per mitjà de comunicació per escrit del mateix en què conste la data a partir de la qual va tindre lloc el cessament de l'activitat, per mitjà de l'acta resultant de la conciliació prèvia, o mitjançant una resolució judicial.
    La causa justificada del client, a través de comunicació escrita expedida per este en un termini de deu dies des de la seua concurrència, en la que haurà de fer-se constar el motiu al·legat i la data a partir de la qual es produïx el cessament de l'activitat del treballador autònom. En el cas de no produir-se la comunicació per escrit, el treballador autònom podrà sol·licitar al client que complisca amb el dit requisit, i si transcorreguts deu dies des de la sol·licitud el client no respon, el treballador autònom econòmicament dependent podrà acudir a l'òrgan gestor informant de la dita situació, aportant còpia de la sol·licitud realitzada al client i sol·licitant li siga reconegut el dret a la protecció per cessament d'activitat.
    La causa injustificada, per mitjà de comunicació expedida pel client en un termini de deu dies des de la seua concurrència, en la que haurà de fer-se constar la indemnització abonada i la data a partir de la qual va tindre lloc el cessament de l'activitat, per mitjà de l'acta resultant de la conciliació prèvia o mitjançant una resolució judicial, amb independència que la mateixa fóra recorreguda pel client. En el cas de no produir-se la comunicació per escrit, el treballador autònom podrà sol·licitar al client que complisca amb el dit requisit, i si transcorreguts deu dies des de la sol·licitud el client no respon, el treballador autònom econòmicament dependent podrà acudir a l'òrgan gestor informant de la dita situació, aportant còpia de la sol·licitud realitzada al client i sol·licitant li siga reconegut el dret a la protecció per cessament d'activitat.
    La mort, la incapacitat o la jubilació del client, per mitjà de certificat de defunció del Registre Civil, o bé resolució de l'entitat gestora corresponent acreditativa del reconeixement de la pensió de jubilació o incapacitat permanent.

No obstant això, i atés que tant la delimitació, com la corresponent acreditació de la situació legal de cessament d'activitat, revist crucial importància perquè és la que dóna dret a la prestació que ens ocupa, l'article 6.3.De la llei 32/2010 establix textualment que 'en el termini d'un any, es desenrotllarà reglamentàriament la documentació a presentar pels treballadors autònoms a fi d'acreditar la situació legal de cessament d'activitat'.

Amunt

8.- Com i quan se sol·licita la prestació?

La sol·licitud s'ha de realitzar davant de la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social amb què els autònoms/es tinguen coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals.

Els autònoms/es que no tinguen subscrita pòlissa amb una Mútua d'Accidents i Malalties Professionals, tramitaran la sol·licitud davant del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

La sol·licitud es pot realitzar fins a l'últim dia del mes següent a què es va produir el cessament d'activitat. No obstant això, en les situacions legals de cessament d'activitat causades per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, per voluntat del client fundada en causa justificada i per mort, incapacitat i jubilació del client, el termini començarà a computar a partir de la data que s'haguera fet constar en els corresponents documents que acrediten la concurrència de tals situacions.

En cas de presentació de la sol·licitud una vegada transcorregut el termini fixat en l'apartat anterior, i sempre que el treballador autònom complisca amb la resta de requisits legalment previstos, es descomptaran del període de percepció els dies que hi hagen entre la data en què hauria d'haver presentat la sol·licitud i la data en què la va presentar

El reconeixement del dret a percebre-la donarà dret al gaudi de la corresponent prestació econòmica, a partir del primer dia del segon mes següent a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d'activitat.

Amunt

9.- Com i quan es cobra?

Com a regla general correspon a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social amb què el treballador autònom tinga concertada la cobertura de les contingències professionals procedir al pagament, sense perjuí de les atribucions reconegudes als òrgans competents de l'Administració en matèria de sancions per infraccions en l'orde social.

En el cas dels autònoms que tinguen cobertes les contingències professionals amb una entitat gestora de la Seguretat Social en compte de amb una Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals la tramitació, gestió i pagament de la prestació per cessament d'activitat correspondrà al Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Cal tindre en compte que, com la Llei entra en vigor el 6 de novembre del 2010 i fins eixa data no es comença a cotitzar per la protecció per cessament d'activitat, i que, com per a poder tindre dret a la protecció, hi ha un període mínim de cotització de 12 mesos consecutius i immediatament anteriors al cessament d'activitat, fins a novembre del 2011 no es podrà sol·licitar i cobrar la protecció, tenint en compte que la prestació econòmica es farà efectiva a partir del primer dia del segon mes següent a aquell en què es va produir el fet que va donar lloc al cessament legal de l'activitat.

Quan el treballador autònom econòmicament dependent haja finalitzat la seua relació amb el client principal, per a tindre dret al gaudi de la prestació no podrà tindre activitat amb altres clients a partir del dia en què inicie el cobrament de la prestació.

Amunt

10.- Duració de la prestació econòmica.

La duració de la prestació per cessament d'activitat estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels quaranta-huit mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat de què, almenys, dotze han de ser continuats i immediatament anteriors a la dita situació de cessament d'acord amb la següent escala, tenint en compte que els mesos cotitzats es computaran com a mesos complets:

Periode de cotització
Mesos

Periode de la protecció
Mesos

De dotze a deset

2

De divuit a vint-i-tres

3

De vint-i-quatre a vint-i-nou

4

De trenta a trenta-cinc

5

De trenta-sis a quaranta-dos

6

De quaranta-tres a quaranta-set

8

De quaranta-viut en avant

12

Les cotitzacions que van generar l'última prestació per cessament d'activitat no podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior
A més, el treballador autònom a què se li haguera reconegut i haguera disfrutat el dret a la prestació econòmica per cessament d'activitat no podrà tornar a sol·licitar un nou reconeixement fins que hagen transcorregut dotze mesos des de l'extinció del dret anterior.

En els casos de treballadors autònoms entre els 60 anys i l'edat en què es puga causar dret a la pensió de jubilació, s'incrementa la duració de la prestació, que serà la que s'indica en la taula següent:


Amunt

11.- Quina és la quantia?

Es percep, durant tot el seu període de gaudi, el 70% de la base reguladora, entesa com la mitjana de les bases per les quals s'haguera cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

La quantia així determinada té un màxim que correspon al 175 per cent de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples, (IPREM) mensual, incrementat en una sexta part i vigent en el moment del naixement del dret. Quan el treballador autònom tinga un o més fills a càrrec seu; la quantia serà, respectivament, del 200 per cent o del 225 per cent del dit indicador.

Així mateix també s'establix un mínim que serà del 107 per cent o del 80 per cent de l'IPREM, segons el treballador autònom tinga fills a càrrec seu, o no.

Als efectes de calcular les quanties màxima i mínima de la prestació per cessament d'activitat, s'entendrà que es tenen fills a càrrec, quan estos siguen menors de vint-i-sis anys, o majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33 %, no tinguen rendes de qualsevol naturalesa iguals o superiors al salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, i convisquen amb el beneficiari.

A títol d'exemple, el càlcul sobre la base mínima del 2010, donaria una prestació mensual de 589,26 euros,

D'altra banda, les quanties màximes i mínimes per al 2010, calculades sobre l'IPREM mensual incrementat en un sext, serien:

Periode de cotització
Mesos

Periode de protecció
Mesos

De dotze a deset

2

De divuit a vint-i-tres

3

De vint-i-quatre a vint-i-nou

6

De trenta a trenta-cinc

8

De trenta-sis a quaranta-dos

10

De quaranta-tres en avant

12

    
Amunt

12.- Com es cotitza?

La Llei 32/2010 pretén que el sistema siga autosostenible, per la qual cosa la protecció per cessament d'activitat es finançarà exclusivament amb càrrec a la cotització per la dita contingència dels treballadors autònoms que tingueren protegida la cobertura per accidents de treball i malalties professionals sobre la base de cotització que haguera triat, com pròpia.

El tipus de cotització corresponent a la protecció per cessament d'activitat serà del 2,2 per cent, aplicable a la base. Este tipus es fixarà, anualment, en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, d'acord amb els estudis actuarials que procedisquen, per a mantindre la sostenibilitat financera de la protecció per cessament d'activitat
A este respecte, com la cotització per a tindre dret al subsidi va associada a la cotització per contingències professionals, podem considerar que és un model mixt, entre voluntari i obligatori, perquè per a poder cobrar la prestació els autònoms hauran de cotitzar al mateix temps per accidents laborals i malalties professionals.

Un professional autònom amb cobertura de contingències professionals no pot dir si vol o no protegir també la cobertura de prestació per cessament d'activitat i, per tant, cotitzar o no per la dita cobertura, ja que com la prestació per cessament d'activitat va connectada amb la prestació per contingències professionals, en el cas de tindre-la coberta és obligatòria la cobertura per cessament d'activitat, llevat que es trobe en una situació de pluriactivitat i estiga Donat d'alta en un Règim General que ja cotitza per desocupació.

D'altra banda, com la contingència per accidents de treball i malalties professionals és ara mateix voluntària (excepte en determinats casos com el dels TRADE o el dels autònoms que operen en activitats professionals amb un major risc de sinistralitat), els que no la tenen coberta ho tindran de fer. Per tant eixe 2,2% mensual addicional serà realment major en el cas dels que hagen de començar a cotitzar també per contingències professionals perquè no ho feien anteriorment, que a més han de modificar les seues dades en la Seguretat Social i donar-les d'alta.

A este respecte, la Disposició Transitòria Única de la llei 32/2010 establix un termini especial d'opció per a la cobertura de les contingències professionals dels treballadors per compte propi o autònoms als efectes de la cobertura de la prestació per cessament d'activitat: els treballadors que en la data d'entrada en vigor de la Llei (6 de novembre del 2010) figuren en alta en el Règim Especial dels Treballadors Per Compte Propi o autònoms i no tinguen coberta la protecció per contingències professionals, podran optar per esta última protecció dins dels tres mesos següents a la data indicada, amb efectes des del dia primer del mes'.

 

Nombre de fills

 

cap

un

més d'un

MÀXIMA

1.080,99

1.234,40

1.389,84

MÍNIMA

494,16

660,94

660,94

 

Amunt

13.- Incompatibilitats de la prestació

La percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat és incompatible amb:

    El treball per compte propi, encara que la seua realització no implique la inclusió obligatòria en el Règim Especial dels Treballadors Per Compte Propi o autònoms
    El treball per compte d'altri (a excepció de determinats treballs agraris sense finalitat comercial)
    L'obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic del sistema de la Seguretat Social, llevat que estes hagueren sigut compatibles amb el treball que va donar lloc a la prestació per cessament d'activitat, així com amb les mesures de foment del cessament d'activitat regulades per normativa sectorial per a diferents col·lectius, o les que pogueren regular-se en el futur amb caràcter estatal.

Amunt

14.- Causes de suspensió del dret a la protecció.

L'òrgan gestor suspendrà el dret a la protecció per cessament d'activitat en els supòsits següents:

    Durant el període que corresponga per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes establits en el Reial Decret Legislatiu 5/2000.
    Durant el compliment de condemna que implique privació de llibertat.
    Durant el període de realització d'un treball per compte propi o per compte d'altri inferior a 12 mesos.

La suspensió del dret comportarà la interrupció de l'abonament de la prestació econòmica i de la cotització per mensualitats completes, sense afectar el període de la seua percepció, excepte en el supòsit previst per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes establits en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social, en el que el període de percepció es reduirà per temps igual al de la suspensió produïda.

La protecció per cessament d'activitat es reprendrà amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, sempre que este acredite que ha finalitzat la causa de suspensió, que se sol·licite en el termini dels quinze dies següents i que, per descomptat, es manté la situació legal de cessament d'activitat.

El reconeixement de la represa donarà dret al gaudi de la corresponent prestació econòmic pendent de percebre, així com a la cotització, a partir del primer dia del mes següent al de la sol·licitud de la represa.

Amunt

15.- Causes d'extinció del dret a la protecció.

La prestació per cessament d'activitat s'extingirà en els casos següents:

    Per esgotament del termini de duració de la prestació.
    Per imposició d'una sanció molt greu en els termes establits en la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Orde Social (Reial Decret Legislatiu 5/2000).
    Per realització d'un treball per compte propi o per compte d'altri durant un temps igual o superior a 12 mesos, en este últim cas sempre que genere dret a la protecció per cessament d'activitat com a treballador autònom.
    Per compliment de l'edat de jubilació ordinària
    Per reconeixement de pensió de jubilació o d'incapacitat permanent
    Per trasllat de residència a l'estranger, excepte en els casos que reglamentàriament es determinen.
    Per renúncia voluntària al dret.

Quan el dret a la prestació s'extingisca per la realització d'un treball per compte propi o per compte d'altri durant un temps igual o superior a 12 mesos (sempre que genere dret a la protecció per cessament d'activitat com a treballador autònom) podrà optar, en el cas que se li reconega una nova prestació, entre reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases i tipus que li corresponien, o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. Quan el treballador autònom opte per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no haguera optat no podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior.

Amunt

16.- El cessament d'activitat i les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i paternitat.

Es poden produir diverses situacions o supòsits:

    En el supòsit en què el fet causant de la protecció per cessament d'activitat es produïsca mentres el treballador autònom es trobe en situació d'incapacitat temporal, este continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal, en la mateixa quantia que la prestació per cessament d'activitat, fins que la mateixa s'extingisca en el moment de la qual passarà a percebre, sempre que reunisca els requisits legalment establits, la prestació econòmica per cessament d'activitat que li corresponga. En este cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació per cessament d'activitat, com ja consumit, el temps que haguera romàs en la situació d'incapacitat temporal a partir de la data de la situació legal de cessament d'activitat.
    En el supòsit en què el fet causant de la protecció per cessament d'activitat es produïsca quan el treballador autònom es trobe en situació de maternitat o paternitat, es continuarà percebent la prestació per maternitat o per paternitat fins que les mateixes s'extingisquen, en el moment de les quals es passarà a percebre, sempre que reunisquen els requisits legalment establits, la prestació econòmica per cessament d'activitat que els corresponga.
    Si durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat el treballador autònom passa a la situació d'incapacitat temporal que constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat amb anterioritat a la situació legal de cessament en l'activitat, percebrà la prestació per esta contingència en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En este cas, i en el cas que el treballador autònom continuara en situació d'incapacitat temporal una vegada finalitzat el període de duració establit inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat, continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal en la mateixa quantia en què la percebia.
    Si durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat el treballador autònom para a la situació d'incapacitat temporal que no constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat anteriorment, percebrà la prestació per esta contingència en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat. En este cas, i en el cas que el treballador autònom continuara en situació d'incapacitat temporal una vegada finalitzat el període de duració establit inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat, continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal en quantia igual al 80 per cent de l'IPREM mensual. El període de percepció de la prestació per cessament d'activitat no s'ampliarà com a conseqüència que el treballador autònom passe a la situació d'incapacitat temporal. Durant la dita situació, l'òrgan gestor de la prestació es farà càrrec de les cotitzacions a la Seguretat Social, fins a l'esgotament del període de duració de la prestació a què el treballador autònom tinguera dret.
    Si durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat la persona beneficiària es troba en situació de maternitat o paternitat passarà a percebre la prestació que per estes contingències li corresponga. Una vegada extingida esta, l'òrgan gestor, d'ofici, reprendrà l'abonament de la prestació econòmica per cessament d'activitat fins a l'esgotament del període de duració a què es tinga dret.

Amunt

17.- Quines són les obligacions dels treballadors autònoms?

En general, són obligacions dels treballadors autònoms sol·licitants i beneficiaris de la protecció per cessament d'activitat:

    Sol·licitar a la mateixa Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social amb què tinguen concertada les contingències professionals la cobertura de la protecció per cessament d'activitat.
    Cotitzar per l'aportació corresponent a la protecció per cessament d'activitat.
    Proporcionar la documentació i informació que resulten necessaris als efectes del reconeixement, suspensió, extinció o represa de la prestació.
    Sol·licitar la baixa en la prestació per cessament d'activitat quan es produïsquen situacions de suspensió o extinció del dret o es deixen de reunir els requisits exigits per a la seua percepció, en el moment en què es produïsquen les dites situacions.
    No treballar per compte propi o aliena durant la percepció de la prestació.
    Reintegrar les prestacions indegudament percebudes.
    Comparéixer a requeriment de l'òrgan gestor i estar a disposició del Servici Públic d'Ocupació de la corresponent Comunitat Autònoma, o de l'Institut Social de la Marina, a fi de realitzar les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a què li'ls convoque.
    Participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per a incrementar la seua ocupabilitat, que es determinen per l'òrgan gestor, pel Servici Públic d'Ocupació de la corresponent Comunitat Autònoma, o per l'Institut Social de la Marina, si és el cas.

Amunt

18.- Altres disposicions de la Llei 32/2010

A este respecte cal destacar que:

    La Disposició addicional sexta establix una regulació específica per als socis treballadors de cooperatives de treball associat.
    La Disposició addicional sèptima. Sexta establix una regulació específica per als treballadors autònoms que exercixen la seua activitat professional conjuntament.
    La Disposició addicional onze. Al·ludix a la cotització dels socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant.
    La Disposició addicional catorzena establix la possibilitat d'establir el pagament únic de la prestació per cessament d'activitat, en concret diu textualment que 'En els termes que reglamentàriament s'establisquen, es fixaran els supòsits i requisits perquè els beneficiaris del dret a la prestació per cessament en l'activitat puguen percebre, una part o en la seua totalitat, el valor actual de l'import de la prestació que poguera correspondre'ls en funció de les cotitzacions efectuades.

Per a finalitzar és interessant subratllar que El Govern, transcorreguts vint-i-quatre mesos des de l'entrada en vigor de la Llei 32/2010, elaborarà un estudi sobre l'evolució del Sistema i sobre el model de gestió de la prestació. En el cas que quede acreditada la viabilitat financera, es realitzarà una proposta d'increment de la duració de la prestació per cessament d'activitat.

Amunt

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org