Entrar


El règim especial de l'IVA amb criteri de caixa

1.- En què consistix? Com funciona?

2.- Requisits qui pot aplicar l'IVA de caixa?

3.- Obligacions del Règim

4.- Exigències del Règim

5.-Altres aspectes importants a tindre en compte

6.- Consideracions finals

Annex: Projecte nou Model 303 per al 2014. AEAT


La Llei de suport als emprenedors i la seua internacionalització, inclou en el seu Titule II, article 23, un nou règim d'IVA que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2014, el “Règim Especial d'IVA amb criteri de caixa”. Este nou règim ha sigut desenrotllat posteriorment amb el Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre.

Amb este nou règim voluntari se substituïx el tradicional criteri de meritació, normalment vinculat a la facturació, pel de cobrament. Les empreses amb una facturació inferior a dos milions d'euros hauran de triar abans de finals de l'exercici si seguixen amb el sistema actual de facturació de l'IVA o s'acullen al nou model d'IVA de Caixa. Però què és açò? Per què és important prendre una decisió ara? És una cosa voluntaria o obligatori? Quines avantatges oferix? Quins són els seus principals inconvenients?

En este quadern passem a analitzar els aspectes fonamentals d'esta nova modalitat de liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit.

1.- que consistix? Com funciona?

La primera cosa que cal ressaltar és que la regulació normativa establix un criteri simètric a l'aplicar l'IVA de caixa, és a dir, s'aplicarà tant a l'IVA meritat en les factures de vendes com a l'IVA suportat en les factures de gastos.

    RESPECTE A L'IVA REPERCUTIT:


L'impost es meritarà en el moment del cobrament, ja siga total o parcial, de l'import percebut. Si no s'ha produït el cobrament, la meritació es produirà el 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació. Quan es tracte de repercutir l'IVA, la repercussió s'efectuarà en el moment d'expedir i entregar la factura, però no s'entendrà com produïda fins al moment de la meritació de l'impost, és a dir, del cobrament de la factura. A més, com veurem posteriorment, serà necessari acreditar el moment del cobrament de l'operació, ja siga total o parcial

Per tant cal ressaltar el fet que l'ajornament en el pagament de l'IVA a Hisenda és només temporal, ja que, com molt tard, al final d'any següent és necessari declarar-ho, s'haja produït o no el cobrament efectiu.

    RESPECTE A L'IVA SUPORTAT:


La nova normativa establix que els subjectes passius veuran retardada igualment la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectuen el pagament total o parcial d'estes als seus proveïdors. I també en esta cas, si este no s'ha produït, el 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació.

Per tant la quantitat a pagar eixirà de la diferència entre l'IVA efectivament cobrat i l'IVA realment pagat

És necessari recalcar que en el cas dels subjectes passius no acollits al règim però que siguen destinataris de les operacions hi incloses, el dret a la deducció de les quotes suportades per eixes operacions naix:

En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets

Com a màxim el 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït

Açò suposa una qüestió molt important, ja que implica que tot empresari o professional (encara que no haja optat per l'aplicació del Règim d'IVA amb criteri de caixa) que siga destinatari d'entregues de béns o prestacions de servicis efectuades per operadors acollits a ell, veurà diferit el seu dret a la deducció de les quotes d'IVA suportat fins al moment del pagament o, si és el cas, fins al 31 de desembre de l'any següent a la realització de l'operació

Amunt


2.- Requisits: qui pot aplicar l'IVA de caixa?

Este règim especial de l'IVA de caixa compta amb requisits i especificacions que és necessari conéixer per endavant i que en la pràctica poden provocar que esta mesura no s'estenga tant com seria desitjable de cara a pal·liar els problemes de liquiditat que patixen moltes empreses.

    El principal requisit que s'establix per als subjectes passius que vullguen acollir-se al règim especial del criteri de caixa és que la facturació anual o volum d'operacions durant l'any natural anterior no haja superat els 2.000.000 d'euros. Per al càlcul de la facturació anual s'establixen estes indicacions:
        Si s'han iniciat activitats empresarial o professional l'any natural anterior, l'import del volum d'operacions haurà d'elevar-se a l'any.

        Si no s'hagueren iniciat la realització d'activitats empresarial o professional l'any natural anterior, es podrà aplicar este règim especial l'any natural en curs.


    El règim de l'IVA de caixa pot aplicar-se a totes les operacions realitzades en el territori d'aplicació de l'impost a excepció de:
        Les acollides als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d'equivalència, de l'or d'inversió, aplicable als servicis prestats per via electrònica i del grup d'entitats.
        Les entregues de béns exemptes d'IVA.
        Les adquisicions intracomunitàries de béns.
        Aquelles en què el subjecte passiu de l'Impost siga l'empresari o professional per a qui es realitza l'operació.
        Les importacions i les operacions assimilades a les importacions
        L'autoconsum de béns i servicis.


    D'altra banda, serà motiu d'exclusió d'este règim especial:
        Com ja hem vist, el tindre un volum d'operacions anual superior als 2 milions d'euros
        El fet que els cobraments en efectiu respecte d'un mateix destinatari durant l'any natural superen la quantia que s'ha determinat reglamentàriament, que és de 100.000 euros.

En ambdós casos, l'exclusió serà efectiva l'any immediat posterior a què es produïsquen estes circumstàncies i les empreses excloses per este motiu podran tornar a optar pel mateix en els exercicis successius en què no superen els dits límits.


    Finalment cal tindre en compte que l'aplicació d'este criteri serà voluntària i per a poder acollir-se a este nou règim, l'empresa o professional haurà de sol·licitar-ho:
        Si inicia activitat, al presentar la declaració censal de començament d'activitat (model 036 o 037)
        Si l'activitat ja s'està exercint en el mes de desembre de l'any anterior a què ha de produir efecte, modificant les seues dades censals en l'apartat relatiu al règim d'IVA que li correspon. Per tant totes aquells obligats que vullguen acollir-se al mateix en el moment en què entre en vigor (1 de gener del 2014) i estiguen desenrotllant ja la seua activitat hauran de sol·licitar-ho el pròxim mes de desembre


L'opció per l'aplicació del Règim té, d'acord amb la Llei de l'Impost, una duració mínima d'un any, prorrogable tàcitament, llevat que s'incórrega en alguna causa d'exclusió o es renuncie a la seua aplicació, i en este cas la renúncia, que també es fa en el mes de desembre de l'any anterior anterior a què ha de produir efecte, tindria una validesa mínima de tres anys.

Amunt


3.- Obligacions del règim

Reglamentàriament s'han determinat les obligacions formals que han de complir els subjectes passius que apliquen este règim, en concret:
a) Respecte als llibres registre
Les empreses acollides al règim especial del criteri de caixa hauran d'incloure en els seus llibres registre de factures emeses la informació següent:

    Les dates del cobrament parcial o total, de l'operació, amb indicació per separat de l'import corresponent, en cada cas.
    Indicació del compte bancari o del mitjà de cobrament utilitzat, que puga acreditar el cobrament parcial o total de l'operació.

Les empreses acollides al règim especial del criteri de caixa i les empreses no acollides però que resulten destinatàries d'operacions efectuades pel mateix, hauran d'incloure en els seus llibres registre de factures rebudes la informació següent:

    Les dates del pagament parcial o total, de l'operació, amb indicació per separat de l'import corresponent, en cada cas.
    Indicació del compte bancari o del mitjà de pagament utilitzat, que puga acreditar el pagament parcial o total de l'operació


Esta nova informació complementària addicional a incloure en els llibres no impedix que les operacions es continuen anotant en els llibres registre en els terminis generals, és a dir, quan s'expedisquen (llibre de factures emeses) o es reben (llibre de factures rebudes), les factures corresponents.

A este respecte, la nova redacció donada a l'apartat 5 de l'article 69 del Reglament de l'Impost (RIVA), establix que les operacions a què s'aplique el règim especial del criteri de caixa que hagen de ser objecte d'anotació registral hauran de trobar-se assentades en els corresponents Llibres Registre generals “en els terminis habituals ja establits en el referit article 69 RIVA, com si a les dites operacions no els s'haguera aplicat el dit règim especial”, sense perjuí de les dades que hagen de completar-se en el moment en què s'efectuen els cobraments o pagaments totals o parcials de les operacions.

b) Respecte a les factures
Com el fet d'acollir-se a este criteri suposa també l'aplicació del mateix per a aquelles empreses destinatàries de les dites factures, és obligatori per a les empreses que apliquen el criteri de caixa a indicar en les seues factures i les seues còpies esta situació, incloent en el document la menció expressa “règim especial del criteri de caixa”.

Per a finalitzar esta apartat cal ressaltar que el termini per a l'expedició de les factures no es veu afectat per les noves regles de meritació, és a dir continua sent obligatòria l'expedició de la factura de les operacions acollides al règim en el moment de la seua realització, excepte si el destinatari de l'operació és un empresari o professional que actue com a tal. En este cas, l'expedició haurà de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent a la seua realització.

Amunt


4.- Exigències del règim

A més de les obligacions formals reglamentàries, el criteri de caixa va exigir a les empreses que s'acullen (i inclús a les que no s'acullen) un major control sobre els cobraments i pagaments. En esta línia, haurem de tindre en compte les següents casuístiques que requeriran que tinguem un bon sistema de gestió per a controlar correctament els nostres cobraments i pagaments i poder imputar adequadament les dates efectives de cobrament, pagament i meritació de l'impost.

RESPECTE A L'INSTRUMENT DE COBRAMENT O PAGAMENT:

    Si en la nostra empresa realitzem els cobraments domiciliats i tenim una sèrie de pagaments que fem per esta via, el moment efectiu del cobrament i pagament serà aquell en què es genere la data valor del moviment.

    El descompte comercial d'efectes o pagarés, portarà més complicacions ja que l'operació de descompte és un crèdit previ i la data efectiva de cobrament és el moment en què no es pot generar la devolució de l'efecte. Per tant, el propi descompte, és una operació financera que res té a veure amb l'exigibilitat del pagament previ ni per tant amb la meritació de la quota d'IVA. El moment efectiu del cobrament o pagament serà la data de venciment i en este moment, és quan es meritarà l'IVA. Este cas, és aplicable per als pagaments amb efectes ajornats i no podrem deduir-nos la quota d'IVA per la mera emissió de l'efecte, fins que no hàgem realitzat el pagament efectiu.

    Un altre conflicte ho anem a tindre en la diferència temporal d'emissió de transferències entre emissor i receptor, sobretot, en els pagaments realitzats a finals de trimestre. Si jo emet una transferència el dia 30/06 i el meu client la rep el 01/07, l'IVA jo ho puc deduir en el 2n trimestre, però el meu client, no la considerarà com cobrada fins al tercer trimestre. Este tipus de desfasament, provocarà una discrepància temporal en el model 347.


RESPECTE A LA MODALITAT DE FACTURA:

Tenim les situacions següents:

    Factura emesa amb venciment a un dia fix: s'ha de tindre en compte l'article 34 de la llei de Servicis, que són les 8 setmanes de marge després del pagament efectiu del client, segons venciment, ja que el client a pesar de tindre carregada en el compte corrent del seu banc el rebut, lletra o pagaré, pot procedir a la seua devolució

    Factura emesa amb diversos venciments : s'ha de tindre en compte les incidències de la situació anterior, amb l'agreujant que algun dels venciments poden ser tornats i altres no, per la qual cosa s'ha de tindre en compte la part d'IVA cobrat.

    Factura emesa a rebre per transferència (sense data determinada): s'ignora la data exacta de venciment, havent de constar en la factura una data límit.

    Factura impagada: no hauria de constar en el Registre de Factures Emeses Cobrades.


A fi de tindre un sistema homogeni, s'hauria d'adoptar el mateix criteri que per als pagaments, per tant, tot allò que s'ha indicat per a les factures emeses serà vàlid també per a les factures rebudes.

Amunt


5.- Altres aspectes importants a tindre en compte.

Declaració d'operacions amb terceres persones -model 347-


    Els subjectes passius que realitzen operacions a què s'aplique el règim especial del criteri de caixa, han de fer-les constar de forma separada en la declaració d'operacions amb terceres persones (model 347), preveient-se un sistema de doble informació de les operacions, d'una banda, d'acord amb les regles generals de meritació i, d'un altre, quan es produïsca la meritació d'acord amb el règim especial.
    Els subjectes passius que realitzen operacions a què s'aplique el règim especial del criteri de caixa subministraran tota la informació que vinguen obligats a relacionar en la seua declaració anual, sobre una base de còmput anual, sense que siga necessari el seu desglossament trimestral


Estos canvis en l'elaboració del model 347 de nou incidixen no sols en els operadors acollits al Règim sinó també en els destinataris dels seus entregues de béns o prestacions de servicis.

Modificació de la Base Imposable.

La modificació de la base imposable per crèdits incobrables efectuada per subjectes passius que no es troben acollits al règim especial del criteri de caixa, determinarà el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel subjecte passiu deutor acollit al dit règim especial corresponents a les operacions modificades i que estigueren encara pendents de deducció.

Declaració de Concurs.

La declaració de concurs del subjecte passiu acollit al règim especial del criteri de caixa o del subjecte passiu destinatari de les seues operacions determinarà, en la data de la interlocutòria de declaració del concurs, la meritació de les quotes repercutides i la deducció de les quotes suportades respecte de les operacions a què s'haja aplicat este règim, que estigueren encara pendents de meritació o deducció.

Si el subjecte passiu és declarat en concurs, haurà de presentar, en els terminis generals, dos declaracions- liquidacions pel període de liquidació trimestral o mensual en el que s'haja declarat el concurs, una referida als fets imposables anteriors a la dita declaració i una altra referida als posteriors.

Quan la declaració-liquidació relativa als fets imposables anteriors a la declaració del concurs presente un saldo a favor del subjecte passiu, el dit saldo podrà compensar-se en la declaració-liquidació relativa als fets imposables posteriors a la dita declaració.

En el cas que el subjecte passiu no opte per la compensació referida, el saldo a favor seu que tire la declaració-liquidació relativa als fets imposables anteriors a la declaració del concurs estarà subjecte a les normes generals sobre compensació i dret a sol·licitar la devolució. En el cas que el subjecte passiu opte per la indicada compensació, el saldo a favor seu que tire la declaració-liquidació relativa als fets imposables posteriors a la declaració del concurs, una vegada practicada la compensació mencionada, estarà subjecte a les normes generals sobre compensació i dret a sol·licitar la devolució

Models de declaracions tributàries

De cara a adaptar-se a les recents novetats legislatives, i més concretament en aplicació del criteri de caixa en l'IVA, es preveu que l'agència Tributària publique pròximament diferents canvis normatius que afectaran el disseny i format les declaracions tributàries periòdiques i la seua presentació.

    El més significatiu serà la renovació del model 303 d'autoliquidació trimestral o mensual de l'Impost sobre el Valor Afegit, que es preveu s'aprove abans de finals de l'exercici 2013 i que agruparà els anteriors models 310 i 311 (Règim simplificat) i els models 370 i 371 i els fusionarà en un únic model 303.(VEURE ANNEX).
    El nou Règim Especial de criteri de caixa de l'IVA també provocarà canvis en els models censals 036 i 037 que veuran modificats determinats apartats permetent que es notifique la inclusió o renúncia a partir de l'1 de gener del 2014 a l'esmentat règim.
    Respecte al “temut” model 340 de declaració informativa d'operacions incloses en el llibre registre, el Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre reduïx l'àmbit subjectiu de l'obligació d'informar sobre operacions incloses en els llibres registre (model 340) als subjectes passius de l'IVA o de l'IGIC que estiguen inclosos en el registre de devolució mensual”. És a dir, el 340 serà obligatori tan sols per a les empreses inscrites en el CALE'M, però no per a la resta dels subjectes passius de l'IVA.


Amunt
6.- Consideracions finals

L'aplicació del règim especial de l'IVA amb criteri de caixa aporta als subjectes passius que decidisquen acollir-se al mateix una important avantatge financer derivat del fet que es diferirà la declaració i ingrés de les quotes de l'IVA repercutit fins al moment de cobrament efectiu de les factures i, per tant, de les esmentades quotes d'IVA.

    Encara que a priori poguera paréixer que esta circumstància implicarà, quasi automàticament, que tots els subjectes passius de l'Impost que complisquen els requisits subjectius abans mencionats sol·licitaran l'aplicació del criteri de caixa, la realitat pot ser molt distinta perquè el que en un principi pareixia que es convertiria en una oportunitat que ningú deixaria passar, hi ha una sèrie de consideracions que cal tindre en compte i que poden matisar esta afirmació.
    Encara que es tracte d'un règim voluntari que ha de ser objecte d'opció, cal tindre en compte que qui decidisca renunciar al mateix després de la seua aplicació haurà de tindre clar que la dita renúncia tindrà una validesa mínima de tres anys.
    La regla de no haver d'ingressar les quotes d'IVA repercutit fins que no es produïsquen els pagaments dels clients haurà de ser també tinguda en compte pels que opten per este règim especial respecte de les quotes d'IVA que hagen suportat. És a dir, els subjectes passius que opten pel criteri de caixa veuran igualment diferida la deducció de les quotes d'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectuen el pagament d'estes als seus propis proveïdors. Caldrà ver cas per cas si és interessant acollir-se al nou sistema o seguir com fins ara:
        Per als que el seu compte de gastos no és majoritàriament de factures amb IVA suportat, sinó de gastos de personal i altres gastos que no generen el dret a la deducció d'IVA, pot ser interessant este nou règim.
        Si l'empresa repercutix més IVA del que suporta, en general, açò li beneficia i inclús pot obtindre estalvis financers addicionals.
        Per als que solen suportar més IVA del que repercutixen pot no resultar d'interés este sistema. És, entre altres, el cas dels contribuents acollits al CALE'M (Règim de devolució mensual) que habitualment declaren major IVA suportat que repercutit.
        En el cas d'inici d'activitat per a autònoms i PIMES en el que es tinguen poques factures emeses i moltes factures rebudes, és un inconvenient, atés que interessa deduir-se l'IVA com més prompte millor.
        Si els terminis de cobrament són molt més curts que els de pagament, no és tan interessant ja que és possible que s'incórreguen en majors costos financers. Al contrari, per a aquelles empreses que tinguen terminis de cobrament alts (per exemple les que treballen en un percentatge elevat per a administracions públiques), pot ser interessant este nou règim de l'IVA
    Caldrà controlar dos tipus de proveïdors: els proveïdors que s'hagen acollit al criteri de caixa i els que es mantinguen en el sistema actual.
    L'opció pel règim especial d'IVA comportarà per a totes les parts que es vegen afectades pel mateix (proveïdors i clients) un increment substancial dels costos associats al control de tot el procés de facturació, comptabilització i liquidació de l'IVA, tant per a “arrancar” les adaptacions comptables i informàtiques necessàries per a l'aplicació d'este nou règim, com pel sobrecost que es derivarà de la major càrrega administrativa i de personal que este canvi comportarà. A més, com ja hem vist, implica noves obligacions formals:
        Obligacions per als que s'acullen al nou criteri de caixa: Nou llibre de factures emeses informant de la data de cobrament (total o parcial) així com del mitjà de cobrament i incloure en les factures emeses la menció “Règim Especial de criteri de caixa”.
        Obligacions per a totes les empreses: Nou llibre de factures rebudes informant de la data de pagament (total o parcial) així com del mitjà de pagament

Finalment, es poden produir problemes seriosos en les relacions comercials existents. Imaginem el cas d'una gran empresa, que no pot recórrer al criteri de caixa, que té com a proveïdor a una pime que sí que aplica el nou model. D'una banda  no podrà deduir-se l'IVA fins que pague el deute amb eixa xicoteta empresa i al mateix temps, es veurà obligat a ingressar l'IVA que repercutisca en el moment del seu meritació, veient-se perjudicat de la pitjor manera possible a l'aplicar el criteri de caixa i el criteri de meritació simultàniament. A més requerirà de la necessària adequació i adaptació dels sistemes comptables i informàtics si té el seu sistema de gestió de l'IVA totalment informatitzat.
Açò podria generar un problema seriós de competència si les grans empreses que no es puguen acollir a este règim pressionen als seus proveïdors per a mantindre el criteri de meritació o eviten fer negocis amb les PIMES i els autònoms que utilitzen el sistema de caixa i opten per altres proveïdors que no estiguen acollits a este règim i que els possibiliten deduir-se l'IVA al rebre la factura, com feien fins ara, la qual cosa els suposa un avantatge financer i una menor complexitat administrativa.


Amunt


Annex: Projecte nou Model 303 per al 2014. AEAT

Amunt

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org