Entrar
Les dones de 36 a 45 anys, el grup més representat en la formació de les empresesProp d'1.800.000 participants dones s'han format sota la iniciativa de Formació Programada per les Empreses durant 2017, un 6,9% més que l'any anterior

Després d'una mica més de deu anys de publicar-se la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes a Espanya, la fi dels quals és l'eliminació de les desigualtats entre unes i uns altres, aquesta continua sent una realitat. Les dades confirmen que encara queda molt per fer per a aconseguir que homes i dones *acedan, en les mateixes condicions, als diferents àmbits socials de la vida. La Unió Europea promou entre els seus principis i objectius integrar totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus Estats membres per a contribuir a eradicar la desigualtat de gènere.

En l'àmbit laboral, la discriminació salarial, la major desocupació femenina i l'encara escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat mostra com la igualtat és encara una tasca pendent. Les polítiques actives d'ocupació públiques en l'estratègia espanyola d'Activació per a l'Ocupació (2017-2020) té com a missió, entre altres, la de millorar la incorporació i la inserció del col·lectiu de dones, així com les seves possibilitats d'accés, manteniment i promoció professional en l'ocupació, de manera que les condicions de treball siguin efectivament iguals.

En aquest context, la formació per a l'ocupació és un instrument bàsic que té entre els seus principis i objectius formar i capacitar a les persones per al treball i actualitzar les seves competències i coneixements al llarg de la seva vida professional.

La present publicació analitza alguns dels principals resultats relacionats amb la presència de les dones en el sistema de formació per a l'ocupació i la seva evolució temporal i els situa dins del context del mercat de treball a través de les dades que ofereix l'Enquesta de Població Activa (INE).
Aquestes són les principals conclusions:

  • Prop d'1.800.000 participants dones s'han format sota la iniciativa de Formació Programada per les Empreses durant 2017, un 6,9% més que l'any anterior.
  • La taxa de cobertura, és a dir, el percentatge de participants que van realitzar formació respecte al total d'assalariades del sector privat, és del 30,3%
  • En 2018, amb dades provisionals, es registra un increment superior a 100.000 participants.
  • Les dones de 36 a 45 anys d'edat i les treballadores qualificades representen el grup més nombrós en la formació de les empreses.
  • La major proporció de dones en la formació sectorial es correspon amb les activitats del sector terciari, igual que en el mercat laboral.
  • La teleformació és més habitual entre les dones (26,8% enfront del 17,8% dels homes).
  • En el Programa específic dirigit a joves menors de 30 anys de la iniciativa d'Oferta s'han format 4.612 dones, el 90% aturades.
  • La participació per edat, en aquest Programa és molt similar, entre dones i homes.
  • En aquest Programa, s'han format majoritàriament en modalitat presencial (65% de les participants) i la mitjana d'hores realitzades és molt superior a les rebudes pels homes (421 hores de mitjana, enfront de 376).
  • L'àrea professional de Gestió de la informació i comunicació és la que ha tingut major participació amb un 17% del total de dones formades.

La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE) ha presentat el document en el qual es recull la informació facilitada per les empreses als seus treballadors, parlant sobre les bonificacions a la formació de 2017. En el mateix s'ofereixen les principals xifres sobre la participació femenina en els programes específics de joves menors de 30 anys.

Pot consultar la notícia original ACI

962200601
Sant Tomàs, 2
46850 - Olleria (l')
(Valencia)
adl@lolleria.org